اعتقاد و خرافه

اعتقاد و خرافه   کلیک کنید روزی شخصی که اورا نمیشناختم از اعتقادات و باورهایم سوال کرد . گفتم: میدانی که تفتیش عقاید فضولی به حساب می آید؟ گفت: درمورد من اشتباه قضاو...